El projecte

          
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7 de setembre, dota les administracions catalanes d’instruments per tal d’intervenir en les millores dels barris, àrees urbanes i viles que, per les seves condicions, requereixen d’atenció especial per part dels poders públics.Els projectes susceptibles d’ésser finançats han de preveure intervencions en alguns dels camps següents: la millora de l’espai públic i la dotació d’espais verds, la rehabilitació i l’equipament dels elements col·lectius dels edificis, la provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu, la incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis, el foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments, l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques i el desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri.

A més a més d'aquestes millores urbanístiques, també es duen a terme, simultàniament, programes, projectes i, en definitiva, accions d'intervenció social emmarcades en l'equitat de gènere i sensibilització educativa en aquest aspecte, inclusió social i ocupació, cohesió social dinamització comunitària, educació cívica..

Pots consultar el projecte del Centre Històric aquí i l'atles d'actuacions de projectes dels plans integrals de tot Catalunya on podreu entrar dins els 3 que tenim a la nostra ciutat.